در این روش طراحی معمولا برای فروش محصولات یا انجام خدمات و یا فروش فایل با فرمتهای دلبخواه طراحی انجام می شود.