تمامی قالب هایی مه در سایت گذاشته می شوند توسط طراحی ایرانی ساخته شده اند.

کارفرما اگر بخواهد که پشتیبانی به مدت یکسال با ایران قالب داشته باشد تو مرحله خرید گزینه ای به اسم {خدمات -> پشتیبانی یکساله} در توضیحات محصول می باشد که تیک آن را بزند هزینه ای بابت پشتیبانی یکساله اضافه می شود.

بله، بعد از بارگذاری قالب روی سرور امنیت سازی و بهینه سازی قالب انجام میشود.