طراحی سایت شرکتی معمولا برای اشخاص و یا شرکتها و سازمانها که بیشتر برای معرفی خود یا خدمات و محصولات استفاده می شود طراحی میگردد.